Algemene Voorwaarden BOXMARKT.NL

 1. Algemeen, toepasselijkheid
  1. Boxmarkt.nl BV (hierna: ‘BoxMarkt.nl) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Ëmmen en kantoorhoudende te (7825 VK) Emmen aan de Magelhaenstraat 18, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59959371, BTW-identificatienummer NL853710892B01 BoxMarkt.nl is te bereiken via het e-mailadres info@boxmarkt.nl. Meer informatie over BoxMarkt.nl en de door haar geleverde producten is te vinden op de website www.boxmarkt.nl.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   • Aanbieder: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder, die Goederen in consignatie aanbiedt aan Afnemer via de Webshop van Boxmarkt.nl.De Aanbieder dient te handelen in de hoedanigheid van particulier, dan wel te kwalificeren als ondernemer, inclusief de wederverkoper van tweedehandsgoederen, die de BTW op de aangeboden Goederen niet in aftrek heeft gebracht.
   • Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder, die een bestelling plaatst in de Webshop van Boxmarkt.nl.
   • Content: (digitale) informatie zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden en informatie in andere vorm, die zich op Boxmarkt.nl en in het door Boxmarkt.nl toegezonden materiaal bevinden.
   • Goederen: nieuwe en tweedehands goederen die door Aanbieder in consignatie wordt aangeboden aan Boxmarkt.nl en nader wordt omschreven in artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden. Deze Goederen worden via de Webshop aan Afnemers aangeboden en indien door hen gekocht aan hen geleverd.
   • Mijn Account: gepersonaliseerd onderdeel van de Website onder de noemer Mijn Boxmarkt box waarop Aanbieder kan zien welke Goederen door Boxmarkt.nl in de Webshop is geplaatsten welk deel daarvan reeds is verkocht en tegen welke prijs. Tevens onder noemer Mijn Bestellingen kan Afnemer zien welke Producten tegen welke prijs zijn aangekocht.
   • Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan Boxmarkt.nl Goederen van Aanbieders inneemt dan wel aan haar Afnemers levert.
   • Boxmarkt box: een door Boxmarkt.nl aan Aanbieder toegestuurde of verkregen doos, die door Aanbieder met Goederen is gevuld en aan Boxmarkt.nl geretourneerd kan worden.
   • Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
   • Webshop: de door Boxmarkt.nl via haar Website geëxploiteerde webshop.
   • Website: de website www.boxmarkt.nl, waaronder mede verstaan Mijn Accounts.
  3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen Boxmarkt.nl en iedere Aanbieder of Afnemer die Goederen aan Boxmarkt.nl in consignatie levert of via de Webshop afneemt. Aanbieder wordt geacht door toezending van de Boxmarkt Box en Afnemer door plaatsing van een bestelling via de Webshop, deze Voorwaarden te accepteren.
  4. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij Boxmarkt.nl voor de uitvoering tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze Voorwaarden beroepen ten opzichte van Aanbieder en Afnemer.
  5. Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
  6. Boxmarkt.nl heeft het recht haar Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe Voorwaarden op de Website. De Aanbieder en Afnemer dienen om deze reden regelmatig de Voorwaarden te raadplegen.
  7. Boxmarkt.nl is bevoegd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Aanbieder en Gebruiker.
 2. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
  1. Alle op de Website door Boxmarkt.nl geplaatste aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de Website vermeld. Een aanbieding vervalt indien de Goederen waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Goederen. Boxmarkt.nl kan niet aan de inhoud van haar aanbiedingen worden gehouden als de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Boxmarkt.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving.
  3. De Overeenkomst tussen Boxmarkt.nl en Aanbieder komt pas tot stand zodra de Goederen door Boxmarkt.nl is ontvangen en deze ontvangst uitdrukkelijk per e-mail aan Aanbieder is bevestigd. De Overeenkomst tussen Boxmarkt.nl en Afnemer komt pas tot stand wanneer de bestelling daarvan via de Webshop door Boxmarkt.nl uitdrukkelijk per e-mail is bevestigd.
  4. De Overeenkomst kan in de Nederlands, Duitse, Franse en Engelse taal worden gesloten.
 3. Specifieke bepalingen met betrekking tot de inbreng van de Kleding
  1. Iedere potentiële Aanbieder kan via de Website de Boxmarkt box aanvragen. De Boxmarkt box wordt voorzien van een voorgefrankeerde adressticker en een formulier dat ingevuld dient te worden, door Boxmarkt.nl aan de potentiële Aanbieder toegestuurd. De voorgefrankeerde tas met inhoud en het ingevulde formulier met daarop de naam, het postadres en e-mail adres van Aanbieder, dient ingeleverd te worden bij een door Boxmarkt.nl aan te wijzen Logistieke dienstverlener, die zorgdraagt voor verzending aan Boxmarkt.nl.
  2. De Boxmarkt Box kan gevuld worden met nieuwe en in goede staat verkerende, tweedehands Goederen, die genoemd worden op de Website. Deze Goederen dienen bovendien te voldoen aan een aantal voorwaarden, die eveneens op de Website zijn vermeld. Zo dienen de Goederen schoon te worden aangeleverd en mogen er geen beschadigingen waarneembaar zijn. Bovendien dienen de Goederen te passen in het assortiment van Boxmarkt.nl. Uiteindelijke bepaalt een specialistisch team van Boxmarkt.nl of de ingestuurde Goederen in aanmerking komt om in de Webshop te worden opgenomen en zal Aanbieder hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Dit team bepaalt tevens de prijs waarvoor de Goederen in de Webshop wordt opgenomen.Boxmarkt.nl heeft te allen tijde het recht deze prijzen naar boven dan wel beneden aan te passen.
  3. De ontvangen Goederen worden door Boxmarkt.nl zo spoedig mogelijk verwerkt (labellen, fotograferen etc.) en in de Webshop geplaatst.
  4. Iedere Aanbieder krijgt toegang tot een eigen Mijn Account waarop door Boxmarkt.nl bijgehouden wordt welke Goederen van Aanbieder in de Webshop is opgenomen en welke Goederen reeds zijn verkocht. Op Mijn Account is tevens waarneembaar wat de inkomsten van Aanbieder zijn.
  5. Van ieder kledingstuk dat is verkocht, ontvangt Aanbieder een percentage van 40-60% van de verkoopprijs zoals genoemd in de Webshop. De BTW neemt Boxmarkt.nl voor haar rekening. Het bedrag dat Aanbieder verdient, kan besteed worden in de Webshop dan wel aan Aanbieder uitbetaald worden. Bijschrijving van het inkomsten geschiedt in principe zo spoedig mogelijk. Er dient echter rekening gehouden te worden met retouren waardoor het saldo kan worden aangepast. Indien Aanbieder het saldo uitbetaald wenst, kan zij dit aan Boxmarkt.nl per e-mail of via Mijn Account laten weten en maakt Boxmarkt.nl het openstaande saldo zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het verzoek, over op het door Aanbieder opgegeven bank/gironummer.
  6. In principe bepaalt Boxmarkt.nl wanneer bepaalde Goederen uit de Webshop wordt gehaald en of de Goederen bewaard worden om later opnieuw te worden geplaatst in de Webshop. Indien Boxmarkt.nl bepaalt dat bepaalde Goederen niet meer verkocht kunnen worden, maakt zij dit aan Aanbieder kenbaar. De Aanbieder kan dan besluiten deze Goederen via Boxmarkt.nl te schenken aan een door Boxmarkt.nl te bepalen goed doel (Kringloop winkel, Charitatieve Instellingen) of verzoeken deze Goederen per post te retourneren. In dit laatste geval zal Boxmarkt.nl tot maximaal 50 stuks Goederen een eenmalige vaste vergoeding voor handling en verzending in rekening brengen van € 9,95. Dit bedrag zal worden verrekend met de opbrengsten die Aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar Goederen dan wel door Boxmarkt.nl in rekening worden gebracht.
  7. Aanbieder heeft het recht 12 maanden of langer na plaatsing van de Goederen in de Webshop per e-mail aan Boxmarkt.nl een verzoek te doen om bepaalde dan wel de resterende door Aanbieder geleverde Goederen te (doen) retourneren. Alsdan zal Boxmarkt.nl tot maximaal 50 stuks Goederen een eenmalige vaste vergoeding voor handling en verzending in rekening brengen van € 9,95. Dit bedrag zal worden verrekend met de opbrengsten die Aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar Goederen dan wel door Boxmarkt.nl in rekening worden gebracht.
  8. De door Aanbieders in consignatie gegeven Goederen zijn niet door Boxmarkt.nl tegen brand en waterschade verzekerd. Deze Goederen bevindt zich derhalve op eigen risico van Aanbieder bij Boxmarkt.nl dan wel bij een door haar aangestelde derden (opslag/verzendhuis).
  9. In het onverhoopte geval dat Aanbieder een klacht over haar levering dan wel de plaatsing van de Goederen in de Webshop heeft dan dient zij dit zo spoedig mogelijk te melden aan Boxmarkt.nl per post of e-mail via info@boxmarkt.nl, waarna Boxmarkt.nl zal trachten deze klacht naar tevredenheid van Aanbieder op te lossen.
 4. Specifieke bepalingen met betrekking tot koop van de Goederen
  1. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de Goederen, dient Afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden Goederen worden de maten vermeld zoals door Boxmarkt.nl gemeten, bij twijfel kan Afnemer contact opnemen met Boxmarkt.nl via info@boxmarkt.nl.
  2. De door Boxmarkt.nl aangeboden Goederen verkeren in goede staat en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehands goederen is dat deze vaak gebruikssporen vertonen.
  3. Op het moment van ter beschikkingstelling, dient Afnemer de Goederen te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan Boxmarkt.nl te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal Boxmarkt.nl trachten deze klacht naar tevredenheid van Afnemer op te lossen.
  4. Bij aankoop van Goederen via de Webshop van Boxmarkt.nl, heeft Afnemer de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van de Goederen door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren).
  5. Tijdens voornoemde bedenktermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde Goederen, en verpakking. Afnemer zal de Goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de Goederen wenst te behouden. Indien Afnemer van haar recht op ontbinding gebruik maakt, zal zij de Goederen met alle geleverde toebehoren aan Boxmarkt.nl retourneren, conform de door Boxmarkt.nl verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van Afnemer ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door Afnemer betaalde bedrag (inclusief verzendkosten) zal Boxmarkt.nl zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 5. Leveringstermijnen, levering en verzendkosten
  1. Als plaats van levering geldt het adres (uitsluitend in Nederland) dat Afnemer aan Boxmarkt.nl via de Webshop kenbaar heeft gemaakt. Aanbieder en eventueel Afnemers die regelmatig Goederen via de Webshop bestellen, dienen Boxmarkt.nl op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang Boxmarkt.nl geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt Afnemer dan wel Aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij Boxmarkt.nl bekende (e-mail) adres.
  2. Boxmarkt.nl zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na bestelling via de Webshop ter verzending aanbieden tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door Boxmarkt.nl aan Afnemer op het moment dat de Goederen toegezonden wordent. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval Boxmarkt.nl het door Afnemer betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug zal betalen.
  3. Afnemer is verplicht de door Boxmarkt.nl geleverde Goederen af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Boxmarkt.nl gerechtigd de Goederen op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.
  4. Boxmarkt.nl behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan Afnemer te leveren, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.
  5. Het risico van vermissing of beschadiging van de Goederen berust bij Aanbieder tot het moment van ontvangst door Afnemer.
  6. De bestelling wordt verzonden via een door Boxmarkt.nl aan te wijzen logisitieke dienstverlener, tegen een vergoeding van (handling- en verzendkosten). Indien Afnemer een bestelling plaatst van meer dan € 90, =, worden er geen verzend- en handlingkosten in rekening gebracht. Indien Afnemer dat wenst, kan het poststuk verzekerd of aangetekend verstuurd worden. Dit dient Afnemer voorafgaande aan de bestelling van de Goederen aan Boxmarkt.nl via info@boxmarkt.nl kenbaar te maken.
 6. Prijs, betaling en incassokosten
  1. De prijzen die door een specialistisch team van Boxmarkt.nl aan de Goederen worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de Goederen zich bevinden.
  2. De in de Webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en in principe exclusief verzendkosten (zie artikel 5.6).
  3. Na plaatsing van een bestelling in de Webshop, bevestigt Boxmarkt.nl deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten middels een e-mail aan Afnemer.
  4. Betaling van de verschuldigde kosten kan geschieden op de volgende wijzen:

          i.            Directe betaling na de bestelling via Ideal of ander online betaalsysteem;

        ii.            Betaling door middel van verrekening met de inkomsten die Aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar Goederen.

 1. Bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Boxmarkt.nl in het kader van de Overeenkomst geleverde Goederen blijven eigendom van Aanbieder totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Boxmarkt.nl gesloten Overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
  2. De door Aanbieder in consignatie aan Boxmarkt.nl geleverde Goederen die door Boxmarkt.nl aan Afnemer is geleverd en die ingevolge 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet door Aanbieder worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mogen deze Goederen worden verpand of anderszins worden bezwaard. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aanbieder veilig te stellen.
  3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient Afnemer Boxmarkt.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 2. Aansprakelijkheid
  1. Boxmarkt.nl is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Boxmarkt.nl. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
  2. Boxmarkt.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door Aanbieder of Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  3. Boxmarkt.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Boxmarkt.nl draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.
 3. Overmacht
  1. Boxmarkt.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer en/of Aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
  2. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Boxmarkt.nl gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Boxmarkt.nl, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Boxmarkt.nl, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. Boxmarkt.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Boxmarkt.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
  3. Boxmarkt.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 

 1. Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkrecht en modelrecht, op de Website, de Content en al het door Boxmarkt.nl aan Afnemer en Aanbieder geleverd materiaal, inclusief de Boxmarkt box, foldermateriaal, brochures e.d., berusten uitsluitend bij Boxmarkt.nl, tenzij anders is aangegeven.

 1. Privacy en Cookiebeleid, Nieuwsbrief
  1. Boxmarkt.nl zal de Website en de diensten die zij via de Website aanbiedt, aanbieden en de gegevens van Aanbieders en Afnemers verwerken in overeenstemming met het privacy- & cookiebeleid[link] van Boxmarkt.nl. Het privacy- en cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden. Aanbieder en Afnemer verklaren kennis te hebben genomen van dit privacy- en cookiebeleid en daarmee akkoord te gaan.
  2. De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, met uitzondering van de tot het concern waartoe Boxmarkt.nl behoort, of aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst (bijvoorbeeld aan het postbedrijf dat de Goederen aflevert).
  3. De Aanbieder en Afnemer ontvangen de nieuwsbrief van Boxmarkt.nl indien zij zich daartoe hebben ingeschreven tijdens de aanmeldingsprocedure op de Website. Afmelding van ontvangst van de nieuwsbrief kan te allen tijde middels de daartoe opgenomen link onderaan de nieuwsbrief.
  4. Persoonlijke gegevens worden verwijderd op verzoek van betreffende. Deze gegevens kunnen te allen tijde ingezien cq gewijzigd worden.
  5. Bezwaar tegen verwerking van persoonlijke gegevens kan te allen tijde kenbaar gemaakt worden. Persoonlijke gegevens zullen daarna worden verwijderd.
  6. Een klacht indienen over het gebruik van persoonlijke gegevens kan te allen tijde bij de Autoiteit Persoonsgegevens.
 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met Boxmarkt.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn laatst gewijzigd 24 mei 2018

Privacyreglement Boxmarkt.nl BV

Update: 24 mei 2018

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan Boxmarkt.nl BV internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Stichting Administratiekantoor Boxmarkt.nl ; Moederbedrijf van Boxmarkt.nl BV

1. Toelichting op het Reglement

 • Boxmarkt.nl BV mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond
  van deze wet heeft Boxmarkt.nl BV de plicht om haar klanten:
 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Boxmarkt.nl BV worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Boxmarkt.nl BV vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Boxmarkt.nl BV in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Boxmarkt.nl BV expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Boxmarkt.nl BV gebruikt en het doel van het gebruik

Boxmarkt.nl BV verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Boxmarkt.nl BV, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Boxmarkt.nl BV of via het contactformulier contact met ons opneemt. Boxmarkt.nl BV verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

de overeenkomst die klanten met Boxmarkt.nl BV sluiten financieel en
administratief te kunnen afhandelen;

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Na aanvraag van een offerte zullen wij jou een 5-tal e-mails verzenden die gerelateerd zijn aan de door jou aanvraagde dienstverlening. Deze opvolg e-mails verzenden wij jou om extra informatie beschikbaar te stellen om jouw beslissing te kunnen vereenvoudigen. Desgewenst kan je je ieder moment uitschrijven van deze e-mails door middel van de uitschrijf link onderaan de mail.

 

IP-adressen/cookies

Boxmarkt.nl BV houdt geanonimiseerde IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw (geanonimiseerde) IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Er zijn verschillende soorten cookies. Boxmarkt.nl BV heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt Boxmarkt.nl BV door (bij jouw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kun je intrekken door de instellingen te wijzigen in de door jou gebruikte browser.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Boxmarkt.nl BV verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Boxmarkt.nl BV-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Boxmarkt.nl BV met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Boxmarkt.nl BV verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Boxmarkt.nl BV worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Boxmarkt.nl BV beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Boxmarkt.nl BV hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Boxmarkt.nl BV verstrekte persoonsgegevens;
 • Boxmarkt.nl BV heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Boxmarkt.nl BV hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een
  andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Boxmarkt.nl BV zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Jouw rechten als betrokkene;

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens
  voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@boxmarkt.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Boxmarkt.nl BV. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Boxmarkt.nl BV opnemen en probeert Boxmarkt.nl BV er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Boxmarkt.nl BV? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Boxmarkt.nl BV ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Boxmarkt.nl BV.

Privacyreglement Boxmarkt.nl BV versie mei 2018

COOKIEVERKLARING

Wat is een cookie?

We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van jouw browser.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf

We vragen jouw toestemming voor het plaatsen van een cookie op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Op deze manier kunnen we te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics

We gebruiken de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina. We kunnen je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies vinden:
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen